ANBI

Wilt u ons helpen? Word donateur.


In verband met onze ANBI-status vindt u op deze pagina en onder de knop Bestuur nadere gegevens over onze stichting.

Beleidsplan 2019- 2024

Oprichting

De Vincentiusvereniging is in Gouda statutair opgericht op 1 december 1913.De laatste statutenwijziging vond plaats op 19 november 2012. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40464629.

Statutair doel

De vereniging stelt zich ten doel het opsporen en vervullen van geestelijke en/of maatschappelijke noden en behoeften van individuen en groepen van personen, teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mee te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn. De vereniging bevordert de onderlinge saamhorigheid van de leden, die zich voor dit doel vrijwillig inzetten, daarbij gesteund en geïnspireerd door christelijk geloofs- en levensovertuiging.(art. 3 statuten).

Werkgebied

Het werkgebied omvat de gemeenten Gouda en Waddinxveen en de woonkernen Haastrecht (Krimpenerwaard) en Moordrecht (Zuidplas).

Anbi-erkend

anbiDe vereniging is bij beschikking van de Belastingdienst op 23 december 2008 aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.(Goede Doeleninstelling: ANBI-regeling). De vereniging is geregistreerd in het ANBI-register onder RSIN-nummer 804135514.  Bij opheffing van de vereniging wordt een eventueel batig saldo zo veel als mogelijk besteed overeenkomstig de doekstellingen van de vereniging. Art.15   lid 2 van de Statuten)

Verkrijging van gelden

De inkomsten van de vereniging bestaan uit giften, schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies, renten en andere baten.

Beheer gelden

Ten behoeve van en verantwoord beheer van de financiën kent de vereniging sedert 2016 een Reglement Beleggingsbeleid en een Treasury-statuut. Gelden worden beheerd door het bestuur van de Vereniging, in het bijzonder door de penningmeester. Besteding van gelden aan goede doelen aan goede doelen (personen of instellingen) wordt gedaan door de penningmeester, nadat het bestuur daartoe een besluit heeft genomen. De vereniging werkt zonder winstoogmerk. Krachtens het meerjarenbeleid worden jaarlijks maximaal donaties en/of giften verstrekt uit de opbrengst van het vermogen.

Beloningenbeleid

De vereniging heeft geen personen in loondienst. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Contact

De vereniging heeft een eigen website: www.vincentiusgouda.nl . Op de site wordt aangegeven op welke wijze de vereniging bereikbaar is en op welke wijze verzoeken tot ondersteuning kunnen worden ingediend.

Jaarverslag

Het bestuur van de vereniging brengt jaarlijks een bestuurlijk- en financieel jaarverslag (inclusief een samenstellingsverklaring van een onafhankelijke accountant) uit. Na afloop van het kalederjaar worden jaarlijks de door het bestuur vastgestelde  Balans en Exploitatierekening van dat jaar op de website gepubliceerd.

Beleidsplan

Het beleidsplan is openbaar en wordt periodiek bijgesteld, het laatst op 10 juni 2021

Verslag uitgevoerde activiteiten in 2020

De Vincentiusvereniging Gouda heeft in 2020 de volgende activiteiten ontplooid: samenwerking en overleg met andere caritatieve instellingen in Gouda zoals de PCI (werkgroep PCI Antoniusparochie) en de diakonie van PKN Gouda, participatie in het Armoedeplatform  van de gemeente Gouda, participatie aan het overleg Diaconale Stichtingen, financiële steun in samenwerking met PCI door de kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in Gouda en het Vakantieproject ( zie pagina Vakantieproject), financiële steun via individuele aanvragen en steun aan projecten van de internationale organisatie van de Vincentiusvereniging Nederland.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2022

Het bestuur van de Vincentiusvereniging heeft in 2022 twee keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn de verschillende individuele hulpvragen besproken. Ook is er dit jaar een bijdrage aan een internationaal project gegeven. Tijdens de vergaderingen wordt de stand van zaken van het vakantieproject en de kerstpakkettenactie besproken. Beide projecten worden in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) uitgevoerd.

Er is gesproken met een vertegenwoordiger van SUN (Stichting Urgente Noden). Deze stichting spreekt met meerdere noodfondsen met als doel een overkoepelend orgaan binnen de gemeente te realiseren.

Er is deelgenomen aan de bijeenkomsten van diaconale stichtingen. Het doel van deze bijeenkomsten is om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de verschillende hulpverlenende instanties.

In oktober heeft de Vincentiusvereniging deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst van IN Gouda (Informeel Netwerk Gouda). Het thema van deze bijeenkomst was “Armoede preventie”.

Dit jaar stond gedeeltelijk in het teken van de bestuursoverdracht. Wim van Boxmeer (voorzitter), Ad Kuster (penningmeester) en Ton van Huut (lid) maakten bekend dat zij per 1 januari 2023 zouden aftreden.

Activiteitenplan 1919-2024

* Jaarlijks hulpverlening realiseren overeenkomstig de doelstelling van de vereniging;

* Samenwerking en overleg met andere caritatieve instellingen in Gouda zoals PCI en de diaconie van PKN Gouda continueren;

* Participatie in het Armoedeplatform van de Gemeente Gouda continueren;

* Participatie in overleg Diaconale Stichtingen;

* Participeren in de website Goudawijzer;

* Financiële steun in samenwerking met PCI middels de kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in Gouda en het vakantieproject continueren;

* De website van de vereniging actueel houden;

* Fondsen werven waar mogelijk.

Geactualiseerd 10 juni 2021

Financiële Verantwoording